02.3479.0612, 02.3479.0622
korean@csklsi.ac.kr

’18 가을학기 CA 활동 사진